Wie doen er mee?

Sociaal Fonds Amersfoort

Het Sociaal Fonds Amersfoort bestaat sinds 2014 en heeft een dubbele doelstelling:

1. snel financiële hulp bieden aan inwoners van Amersfoort in acute financiële nood, waardoor ze even niet over voldoende middelen beschikken om hun eerste levensbehoefte te betalen. Bijvoorbeeld doordat zij tijdelijk geen inkomen hebben of te weinig inkomen door beslag of verrekening van inkomsten. De hulp wordt in principe verstrekt als een lening. Dit is het Overbruggingsfonds.

2. incidentele financiële steun geven aan nieuwe initiatieven en projecten in de stad die bijdragen aan armoedepreventie en armoedebestrijding en zonder een bijdrage uit het fonds niet of moeilijk kunnen worden gerealiseerd. Dit is het Ontwikkelfonds.

Kledingbank

De Stichting Kledingbank Amersfoort geeft herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. Zo wil zij een steentje bijdragen aan armoedebestrijding in Nederland. Cliënten hebben een verwijzing nodig om van de diensten van de Kledingbank gebruik te kunnen maken. Verwijzers kunnen zijn: huisartsen maatschappelijk werkers, hulpverleners van ander organisaties zoals Voedselfocus, Stichting Leergeld en diakenen.

Speelgoedbank

Onbezorgd spelen is heel belangrijk voor kinderen. Het wordt helaas voor steeds meer gezinnen lastig om leuk speelgoed te kopen. Er leven namelijk steeds meer gezinnen onder de armoedegrens in Nederland, waardoor er gewoon geen geld overblijft om aan speelgoed uit geven. Net als de kledingbank werkt de speelgoedbank met verwijzers. Verwijzers kunnen zijn: huisartsen maatschappelijk werkers, hulpverleners van ander organisaties zoals Voedselfocus, Stichting Leergeld en diakenen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het Burgerweeshuis

Burgerweeshuis te Amersfoort verleent financiële hulp wezen of jongeren uit onvolledige gezinnen in Amersfoort. Doel: bevordering van hun lichamelijke, geestelijk, cultureel en/of maatschappelijk welzijn. Om in aanmerking te komen dient het gezinsinkomen op/of onder het wettelijk sociaal minimum te liggen. Verder wordt bekeken of het kind door de financiële- en gezinssituatie in zijn ontwikkeling wordt belemmerd.

Voedsel Focus Amersfoort

Voedselfocus is de voedselbank van Amersfoort. Voedselfocus helpt huishoudens die voor korte of langere tijd onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven.

Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Caritas heeft zichzelf de missie gesteld om vanuit christelijke overtuiging gestalte te geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

Protestantse Kerken Amersfoort

De diaconieën van de PKN willen laten zien dat geloof en dagelijks leven met elkaar verbonden zijn. Het gaat om het leven van alledag: over actief meedoen in de samenleving, zorgen voor elkaar, je verantwoordelijk voelen voor je omgeving, elkaar kennen en gekend worden.
De diaconieën van de Nederlands-Gereformeerde kerk, de Christelijk Gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt zien ook om naar armoede in de samenleving. Elke kerk werkt binnen haar eigen wijk. Maar ook gezamenlijk willen zij armoede en sociale nood bestrijden.

Stichting Kinderzorg-Utrecht

Stichting Kinderzorg-Utrecht wil kinderen en jongeren “in de knel” helpen om maatschappelijk mee te komen.Kinderen en jongeren kunnen door allerlei situaties in de positie komen dat ze niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als leeftijdgenoten. Stichting “Kinderzorg-Utrecht” wil door middel van een financiële ondersteuning kinderen en jongeren meer perspectief bieden. De financiële ondersteuning wordt uitsluitend gegeven indien voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn. De aanvraag moet worden ingediend door een intermediair of verwijzer. Kinderzorg-Utrecht is er voor kinderen en jongeren t/m 22 jaar die in de provincie Utrecht wonen.

Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje is behulpzaam bij het invullen van formulieren, helpt bij het orde scheppen in de administratie en is buddy voor mensen die vallen onder de Wet Schuld Sanering Natuurlijke Personen. De morele en praktische steun van een maatje helpt mensen om het zware traject vol te houden en met succes te doorlopen. En op de lange termijn ook schuldenvrij te blijven. De insteek van het maatje is om de cliënt te leren zelfstandig zijn financiën op orde te houden. Ook op de lange termijn. Schulhulpmaatje verleent geen financiële steun.

Thomas Scheltusstichting

Thomas Scheltusstichting verleent hulp aan alleenstaande protestantse dames van 45 jaar of ouder met een minimuminkomen. Voor informatie  mail: ThomasScheltus@xs4all.nl

Johanna Stichting

De Johanna Stichting zet zich in voor protestants christelijke meisjes (eventueel instellingen). Contactpersoon Dhr. P.P. van der Harst, tel. 033-4799251.

Hoefhamerstichting

De Hoefhamerstichting richt op senioren (privé/instellingen) die te kampen hebben met huisvestingsproblemen.

Eerste Hulp Bij Administatie (EHBA)

In navolging van andere afdelingen van het Rode Kruis heeft Rode Kruis Amersfoort het project Eerste Hulp bij Administratie (EHBA). Doel is mensen te helpen, die moeite hebben met het op orde krijgen en houden van hun financiële administratie. Aan deze hulp zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.

Wanneer is hulp mogelijk?

  • Als u in Amersfoort  woont;
  • als u tijdelijk niet in staat bent om uw administratie op orde te houden;
  • als u niet zelf naar een spreekuur of loket kan, of daar niet kan worden geholpen;
  • als u kunt communiceren met de vrijwilliger;
  • als er verder niemand in uw omgeving is om u te helpen;
  • als u aan de onderkant van de inkomensgrens zit.
  • als u zich aanmeldt, komt er eerst een vrijwilliger bij u thuis om vast te stellen welke hulp u precies nodig hebt.

Rode Kruis – vakanties

Een week onbezorgd genieten van al het moois dat Nederland ons te bieden heeft. Helemaal zorgeloos? Wat ons betreft wel. Het Nederlandse Rode Kruis is al zestig jaar specialist in volledig verzorgde vakanties voor mensen met lichamelijke of sociale beperkingen. Onze medewerkers en vrijwilligers leveren u de beste zorg. Op onze prachtige vakantielocaties hoeft u zelf nergens aan te denken, alleen maar te genieten. En als u wilt kunt u bij ons altijd samen met uw partner, vriend, vriendin of familielid boeken.

Het Leger Des Heils

De activiteiten van het korps bestaan uit het houden van de zondagmorgensamenkomst (10.00 uur). Door het korps wordt rond de kerstdagen in één van de grote congrescentra van Amersfoort een kerstfeest aan senioren aangeboden waar jaarlijks zo’n 250 personen aan deelnemen. In de kerstperiode is de “Volkskerstzangdienst” een traditie. In één van de grotere kerken van Amersfoort worden kerstliederen gezongen met begeleiding van een ingehuurd Legermuziekkorps.

Na de zomervakantie vindt landelijk de ziekenzondag plaats. Korps Amersfoort heeft daaraan de vorm van “gastenzondag” gegeven: zieken en mindervaliden (en ouderen) worden van huis gehaald om de samenkomst mee te beleven en aansluitend met heilssoldaten en legervrienden gezamenlijk de lunch te gebruiken.

Evangelisatiewerkzaamheden vinden plaats in de vorm van de verspreiding van “De Strijdkreet” terwijl periodiek een (goed bezochte) evangelisatiedienst wordt gehouden in Nijkerk. Meerdere keren per jaar krijgt het korps de gelegenheid op scholen te vertellen over de werkzaamheden van het Leger des Heils.
Voor meer informatie : korpsamersfoort.legerdesheils.nl

Stadsring 51

Nederland kent tal van wetten en regels op het gebied van belastingen, werk, wonen, inkomen en uitkeringen. Om die allemaal te kennen, is heel lastig. Iedereen heeft dan ook wel eens een vraag hierover. Sociaal raadslieden van Stadsring51 geven antwoord op sociaal juridische vragen.
Als u financiële problemen hebt en hier niet zelf meer uitkomt, kunt u contact opnemen met de financieel hulpverleners van Stadsring51. Zij helpen u verder op weg.

Cliëntenraad CZ

De Cliëntenraad is de ‘spreekbuis’ voor alle minima en komt op voor de belangen van mensen met een laag inkomen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente op het gebied van Sociale Zekerheid. Ook signaleert en bespreekt de Cliëntenraad problemen uit de praktijk.

Het is voor de achterban van belang dat de Cliëntenraad SZ medeweet, meepraat en adviseert over beleid- en uitvoeringszaken op het gebied van Sociale Zekerheid. Uit de ontvangen signalen en vragen, die de raad bundelt en in de vergadering aan de orde stelt, vloeien vaak verbeteringen en adviezen voort.

De cliëntenraad heeft een telefonisch spreekuur. Maandag van 10.00 tot 11.30 uur en woensdag van 13.00 tot 14.30 uur (m.u.v. de schoolvakanties) kunt u bellen naar (033) 4 659 877.

Reacties zijn gesloten.