Persoonsgegevens die wij verwerken

PactSamSam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons contactformulier op onze website en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt, telefonisch, persoonlijk, via onze website of per e-mail. De door jezelf verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen.

02 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.

03 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PactSamSam verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • PactSamSam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie.

04 Delen van persoonsgegevens met derden

PactSamSam deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting(en).

05 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PactSamSam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

06 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

PactSamSam gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website (www.pactsamsam.nl) en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

07 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PactSamSam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar secretariaat@pactsamsam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uje pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

PactSamSam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

08 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PactSamSam neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat@pactsamsam.nl.